ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ .Ο ΕΟΠΥΥ παραβιάζει την Ελληνική ασφαλιστική νομοθεσία.

2222ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ του ΕΟΠΥΥ με τη ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Καθορισμός εργοδοτικών υποχρεώσεων από τη νομοθεσία – Ιστορικό

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12, του ΝΔ 3348/1955, άρθρο 22, του Ν.1902/1990 και άρθρο 21 του Ν.1976/1991 οι κρατήσεις & εργοδοτικές εισφορές πρέπει να αποδίδονται στο ΤΣΑΥ με ευθύνη των εργοδοτών μέσα στον επόμενο μήνα από τότε που έγιναν απαιτητές οι αντίστοιχες αποδοχές, διαφορετικά αναπροσαρμόζονται κι επιβαρύνονται με τα ισχύοντα κατά την ημερομηνία εξόφλησης.

Επίσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 57, §δ, του Ν.3996/2011 (σχετ. 1) ορίζεται ότι το ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ είναι υποχρεωμένο να επιβάλλει στους εργοδότες που δεν συμμορφώνονται με τα ανωτέρω τις κάτωθι προσαυξήσεις:

α) Στους εργοδότες που δεν απογράφονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην γ΄ υποπερίπτωση αα΄ επιβάλλεται πρόσθετη επιβάρυνση εισφορών πέραν των προβλεπομένων πρόσθετων τελών και λοιπών επιβαρύνσεων η οποία ανέρχεται σε ποσοστό 45% επί του ποσού των εισφορών, που αντιστοιχούν στην κατάσταση εισφορών ή στις καταστάσεις εισφορών που είχαν υποχρέωση να υποβάλλουν.

β) Στους εργοδότες που παραβαίνουν την υποχρέωση γνωστοποίησης των μεταβολών της περίπτωσης γ΄ υποπερίπτωση αα΄, εφάπαξ πρόστιμο 300 €.

γ) Στους εργοδότες που δεν υποβάλουν εμπρόθεσμα την κατάσταση εισφορών ή δεν εξοφλούν τις εισφορές σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση γ΄ υποπερίπτωση ββ΄ του παρόντος ή προκύπτει διαφορά μεταξύ των εισφορών που δηλώθηκαν και εκείνων που έπρεπε να δηλωθούν, επιβάλλεται πρόσθετη επιβάρυνση εισφορών πέραν των προβλεπόμενων πρόσθετων τελών και λοιπών επιβαρύνσεων, που ανέρχεται σε ποσοστό 30% επί του ποσού των εισφορών ή της διαφοράς που προκύπτει μεταξύ των εισφορών που δηλώθηκαν και των εισφορών που έπρεπε να δηλωθούν.

Με απόφαση του, το ΤΣΑΥ αντί της έναρξης εφαρμογής του Ν.3996, σχετικά με την ηλεκτρονική υποβολή Καταστάσεων Εισφορών – Συνεισφορών εργοδοτών (e-ΚΕΣ), από την 1.9.2011 την παρέτεινε έως την 1.1.2012 και με δύο (2) ακόλουθες παρατάσεις από τη Δ.Ε. του ΤΣΑΥ, καθ΄ υπέρβαση του νόμου, παρέτεινε την έναρξη εφαρμογής του μετά την 1.1.2013.

Κατά παράβαση των ανωτέρω Ο ΕΟΠΥΥ:

(α) εκπρόθεσμα (Αύγουστο του 2014) έγινε η εκκίνηση της ηλεκτρονικής υποβολής των «Καταστάσεων Εισφορών Συνεισφορών» (ΚΕΣ) εργοδότη στο ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ, και όχι πλήρης όσον αφορά το σύνολο των απασχολουμένων στον ΕΟΠΥΥ, αν και η Ελληνική Νομοθεσία ορίζει ως έναρξη υποχρέωσης της ηλεκτρονικής υποβολής των ΚΕΣ (Ν.3996/2011) την 1.9.2011 και συμπεριλαμβανομένων των παρατάσεων που έδωσε το ίδιο το Ταμείο την 1.1.2013.

Αιτήθηκε δύο φορές παράταση υποβολής e-ΚΕΣ, τον Ιούλιο 2014 (σχετ. 2) και τον Νοέμβριο 2014 (σχετ. 3), κατά δήλωσή του λόγω αδυναμίας του λογιστηρίου, τις οποίες και έλαβε με τις κατά πλειοψηφία αποφάσεις 148 και 243 αντιστοίχως της Δ.Ε. του ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ.

(β) δεν αναγνωρίζει την υποχρέωση να καταβάλλει την εργοδοτική εισφορά 13,33% του κλάδου σύνταξης σύμφωνα με τις διατάξεις της §5, άρθρου 4 του Ν.982/1979 (σχετ. 4), το έγγραφο του ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ με αρ. πρ. 80113/24.9.2014 (σχετ. 5) και τις «Οδηγίες κρατήσεων & εργοδοτικών εισφορών υπέρ ΤΣΑΥ» με αρ. πρ. 56641/7814/17.7.2008 (σχετ. 6). Η ανωτέρω εργοδοτική εισφορά είτε αυτή αφορά την εργοδοτική εισφορά για τους Υγειονομικούς που μετατάχθηκαν στον ΕΟΠΥΥ από το ΕΤΑΑ μετά την 12.11.2012, είτε τις αντίστοιχες εργοδοτικές εισφορές των ασφαλιστικών Ταμείων που ενσωμάτωσε ως καθολικός διάδοχός έως σήμερα δεν έχουν καταβληθεί. Η μη καταβολή ισχύει και για τις αντίστοιχες εργοδοτικές εισφορές, που αφορούν τον κλάδο Υγείας του ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ και πρέπει να αποδίδει ως εργοδότης Υγειονομικών οι οποίες είναι 4,30% για τους παλαιούς ασφαλισμένους και 5,10% για τους νέους ασφαλισμένους (μετά την 1/1/1993) αντίστοιχα επί πάσης φύσεως αποδοχές.

(γ) δεν αποδίδει εμπρόθεσμα τις παρακρατήσεις των εισφορών των Φαρμακοποιών, που οφείλει από την 1.1.2012, ποσών ύψους σύμφωνα με τους προϋπολογισμούς του ΕΟΠΥΥ (κωδικός 3342.00) 40.000.000€ ετησίως, ήτοι για τα έτη 2012 έως 2014 ποσό 120.000.000€ (σχετ. 7)

Έτσι ενώ το ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ έχει αποδώσει πλήρως, από 12.11.2012 (ημερομηνία ένταξης των παροχών σε είδος του ΕΤΑΑ στον ΕΟΠΥΥ σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4093/2012, παρ. β. ΙΒ.1) έως την 31.12.2014, τις εισφορές των ασφαλισμένων του ποσού 138.223.171,64€ (σχετ. 8) και οι οποίες δεν είναι πλήρως διασπασμένες σε επίπεδο μερίδας ασφαλισμένου με τον κίνδυνο, αν όχι την βεβαιότητα, να είναι οι αποδοθείσες υπερβάλλουσες των πραγματικών οφειλομένων, αντίστοιχα εκ των ανωτέρω οφειλομένων υποχρεώσεων του ΕΟΠΥΥ ύψους εκατοντάδων εκατομμυρίων προς το Ταμείο έχει συμψηφίσει μόλις 39.324.938,45€ (σχετ. 9)

(δ) δεν απαιτεί ασφαλιστική ενημερότητα του ΤΣΑΥ από τους παρόχους υγείας, (κλινικές, διαγνωστικά εργαστήρια κλπ) κατά την υποβολή των νομίμων δικαιολογητικών που απαιτούνται προκειμένου να καταβάλει τα οφειλόμενα προς αυτούς με αποτέλεσμα την οικονομική αιμορραγία και τη βλάβη του ασφαλιστικού φορέα καθώς και την παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας σχετικά με την υποχρέωση απαίτηση ασφαλιστικής ενημερότητας από όλους του ΦΚΑ ήτοι:

  1. Υπουργική Απόφαση 2/107929/0026 (ΦΕΚ 3172/13.12.2013) (σχετ. 10)
  2. Π.Δ. 155 (ΦΕΚ 245/7.11.2013) (σχετ. 11)
  3. Ν.4305 (ΦΕΚ 237/31.10.2014) (σχετ. 12)
  4. Ν.4254 (ΦΕΚ 85/7.4.2014) (σχετ. 13)

(ε) Επί του θέματος της απαίτησης ασφαλιστικής ενημερότητας από το ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ για τους παρόχους Υγείας, η Δ/ση Οικονομικών Υπηρεσιών του ΕΟΠΥΥ αρνείται να συμμορφωθεί διαχρονικά με την ισχύουσα νομοθεσία με την επιβάλλεται ρητώς, αν και έχει ενημερωθεί από την αντίστοιχη Δ/ση Οικονομικών Υπηρεσιών του ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ επανειλημμένως τόσο προφορικώς όσο και γραπτώς με τα ακόλουθα έγγραφα με:

  1. Αρ. πρωτ. 113765/16.10.2013 (σχετ. 14),
  2. Αρ.πρωτ. 5635/16.1.2015 (σχετ. 15), και
  3. Αρ.πρωτ.12928/29.1.2015 (σχετ. 16)

Τα παραπάνω παρατιθέμενα θεωρούνται απολύτως τεκμηριωμένα εκ του γεγονότος, ότι αναφέρονται στο υπ. αριθμό 174-175/Α/2014 εντάλματος της 22.9.2014 του αρμοδίου επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο Υπουργείο Οικονομικών απορρίπτοντας «Χρηματικά Εντάλματα» από το ΕΤΑΑ-Τ.Υ. που είχαν υποβληθεί προς θεώρηση. Στο σώμα του φύλλου ελέγχου του υποβληθέντος εντάλματος υπάρχει σαφής αναφορά στα περισσότερα εκ των σχετικών εγγράφων, τα οποία επισυνάπτονται στο παρόν υπόμνημα και δη από το εντεταλμένο όργανο της Πολιτείας για τη διαφύλαξη και έλεγχο της νομιμότητας των δαπανών του ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ (σχετ. 17).

Βασίλης Σταθόπουλος

Μέλος Δ.Ε. Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Α.Υ., Αν. μέλος Δ.Σ. Ε.Τ.Α.Α.

Μέλος Δ.Σ. Ο.Σ.Α. & Ε.Ο.Ο.

Comments are closed.